بنابرروایات،مقرحکومت امام زمان(عج)شهرکوفه است ومحل حکومتشان

مسجد جامع کوفه وبیت المال ومحل تقسیم غنائم،مسجدسهله می باشد.

درروایات مفضل ازامام صادق(ع)آمده است که مهدی(عج)بعدازگردش

 درشرق وغرب به کوفه می آیدوواردمسجدکوفه می شودومساجدی راکه

یزیدبن معاویه علیهاالهاویة بعداز شهادت اما حسین(ع) وبه شکرانه آن  

پیروزی ساخته است خراب می کند.

شایدسئوال شودکه آن مساجد که خراب شده است واثری ازآنهانیست؟ولی

بعیدبه نظرنمی رسد که چون درآخرالزمان باردیگردولت بنی امیه روی کار

می آید،آن مسجدراهم تجدیدبناکنند.

حکومت امام زمان(عج)چندسال طول خواهدکشید؟

روایات دراین زمینه مختلف است:

درروایاتی19سال آمده است.

درروایاتی40سال.

درروایات دیگری309سال.

ودردیگری70سال.

این اختلاف به خاطراختلاف زمان دردوران ظهوراست وشایدبرخی ازروایات

درسددبیان دوران طول دوران زندگی تاشهادت وبعضی دیگردرسددبیان

 دوران حکومت آن حضرت وسایرائمه(ع)بعدازرجعت باشدوممکن است

روایاتی که طول دوران زندگی یاحکومت ایشان راذکرکرده است به دوره

رجعت ایشان بعدازمرگ مربوط باشد.البته علم واقعی نزدخداست.


ادامه مطلب...
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:55  توسط ساعی